ماشین طلاکوب  SBL  ساخت کشور تایوان

طلاکوب سایز ۱۰۵ باسرعت     ۷۵۰۰  pcs/h  دارای ۵ شفت برای کشیدن فویل ازسمت چپ و راست بصورت همزمان قابلیت طلاکوب برروی انواع کاغذ ، مقوا، طلق ، لیبل پشت چسبدار ، پاکت نامه و…

حداکثر سطح چاپ ۷۵ سانتی متر درطول ۱۰۵ سانتی متر

چاپ طلاکوب خطوط ظریف ، فونت نازک و پوشش کامل سطح ،قابلیت طلاکوب برروی کاغذ ۰٫۱ تا ۲میلی متر با۲۰ ناحیه گرمایش و سیستم Easy foiling

ماشین های طلاکوب مدل  های :  SBL-820EF

SBL-820EF AUTOMATIC FOIL STAMPIMG AND DIECUTTING PLATEN
Specifications
Max. paper size ۸۱۵mm × ۶۰۵mm حداکثر اندازه کاغذ
Min. paper size ۳۲۰mm × ۲۸۰mm حداقل اندازه کاغذ
Max. die-cutting paper size ۸۰۵mm × ۵۹۰mm حداکثر برش
Min. gripper margin ۹٫۵mm حداقل حاشیه پنجه
Die-cutting force ۲۰۰Tons فشار برش
Inner size of die chase ۹۲۶mm × ۶۱۸mm اندازه داخلی die chase
Cutting plate size ۸۴۸mm × ۶۰۰mm اندازه صفحه برش
Range of material thickness ۰٫۱mm~2mm (80~1400gsm) طیف ضخامت مواد
Height of cutting rules ۲۳٫۶mm ارتفاع برش
Max. punching speed ۸۰۰۰S/H حداکثر سرعت پانچ
Register tolerance ±۰٫۰۷۵mm درصد خطا
Total power ۳۰KVA حداکثر قدرت
Feeder pile height with pallet ۱۲۰۰mm ارتفاع فیدر با پالت
Feeder pile height with pallet (without non-stop) ۱۳۰۰mm ارتفاع فیدر با پالت (بدون وقفه)
Delivery pile height ۱۰۴۰mm ارتفاع تحویل
Longitudinal puller shafts ۳ شفت کشنده  طولی
Transversal puller shafts شفت کشنده عرضی
Max. foil diameter φ۲۴۰mm حداکثر قطر فویل
Rewind shafts ۳ شفت عقب
Max. rewind diameter φ۲۶۰mm حداکثر قطر عقب
Max. stamp speed ۶۵۰۰S/H حداکثر سرعت تمبر
Heating zones ۸zones مناطق حرارتی
Outer size of machine(mm) ۴۱۷۴L × ۱۸۶۹W × ۲۳۶۶H اندازه بیرونی دستگاه (میلیمتر)
Machine weight (approx.) ۱۰Tons وزن ماشین (تقریبی)

ماشین های طلاکوب مدل  های :  SBL-1050EFT

SBL-1050EFT AUTOMATIC FOIL STAMPING AND DIECUTTING PLATEN
Specifications
Max. paper size ۱۰۵۰mm × ۷۵۰mm حداکثر اندازه کاغذ
Min. paper size ۴۰۰mm × ۳۷۰mm حداقل اندازه کاغذ
Max. die-cutting paper size ۱۰۴۰mm × ۷۳۰mm حداکثر برش
Min. gripper margin ۹٫۵mm حداقل حاشیه پنجه
Die-cutting force ۳۰۰Tons فشار برش
Inner size of die chase ۱۱۴۴mm × ۷۶۰mm اندازه داخلی die chase
Cutting plate size ۱۰۸۰mm × ۷۳۶mm اندازه صفحه برش
Range of material thickness ۰٫۱mm~2mm (80~1400gsm) طیف ضخامت مواد
Corrugated paper ≦۴mm کاغذ موجدار
Height of cutting rules ۲۳٫۶mm ارتفاع برش
Max. punching speed ۷۵۰۰S/H حداکثر سرعت پانچ
Register tolerance ±۰٫۰۷۵mm درصد خطا
Total power ۲۰KVA حداکثر قدرت
Feeder pile height with pallet ۱۲۰۰mm ارتفاع با پالت
Feeder pile height with pallet (without non-stop) ۱۴۰۰mm ارتفاع با پالت (بدون وقفه)
Delivery pile height ۱۰۴۰mm ارتفاع تحویل
Longitudinal puller shafts ۳ شفت  کشنده طولی
Transversal puller shafts ۲ شفت کشنده عرضی
Longitudinal maximum foil diameter φ۲۴۰mm حداکثر طول قطر فویل
Transverse maximum foil diameter φ۲۰۰mm حداکثر عرض قطر فویل
Longitudinal rewind shafts(optional) ۶ (up to 8) شفت عقب طولی (اختیاری)

Rewind

Transverse rewind shafts ۲ شفت عقب عرضی((Rewind
Max. longitudinal rewind diameter φ۴۰۰mm حداکثر طول قطر عقب
Max. transverse rewind diameter φ۲۰۰mm حداکثر عرض قطر عقب
Max. stamp speed ۷۰۰۰S/H حداکثر سرعت تمبر
Heating zones ۲۰zones مناطق حرارتی
Hot foil stamping power ۳۵KVA قدرت مهرزنی فویل گرم
Outer size of machine(mm) ۵۵۷۷L × ۲۰۹۴W × ۲۳۳۷H اندازه بیرونی دستگاه (میلیمتر)
Machine weight (approx.) ۱۹٫۵  Tons وزن ماشین (تقریبی)

ماشین های طلاکوب مدل  های :  SBL-1060EFT

SBL-1050EFT AUTOMATIC FOIL STAMPING AND DIECUTTING PLATEN
Specifications
Max. paper size ۱۰۶۰mm × ۷۶۰mm حداکثر اندازه کاغذ
Min. paper size ۴۰۰mm × ۳۵۰mm حداقل اندازه کاغذ
Max. die-cutting paper size ۱۰۴۵mm × ۷۴۵mm حداکثر برش
Min. gripper margin ۱۱mm حداقل حاشیه پنجه
Die-cutting force ۳۰۰Tons فشار برش
Inner size of die chase ۱۰۷۵mm × ۷۶۹mm اندازه داخلی die chase
Cutting plate size ۱۰۷۶mm × ۷۵۶mm اندازه صفحه برش
Range of material thickness ۰٫۱mm~2mm (80~1400gsm) طیف ضخامت مواد
Corrugated paper ≦۴mm کاغذ موجدار
Height of cutting rules ۲۳٫۶mm ارتفاع قواعد برش
Max. punching speed ۸۰۰۰S/H حداکثر سرعت پانچ
Register tolerance ±۰٫۰۷۵mm درصد خطا
Total power ۲۰KVA حداکثر قدرت
Feeder pile height with pallet ۱۳۵۰mm ارتفاع قیدر با پالت
Feeder pile height with pallet (without non-stop) ۱۶۵۰mm ارتفاع قیدر با پالت (بدون وقفه)
Delivery pile height ۱۳۵۰mm ارتفاع تحویل
Longitudinal puller shafts ۳ شفت  کشنده طولی
Transversal puller shafts ۲ شفت کشنده عرضی
Longitudinal maximum foil diameter φ۲۴۰mm حداکثر طول قطر فویل
Transverse maximum foil diameter φ۲۰۰mm حداکثر عرض قطر فویل
Longitudinal rewind shafts(optional) ۶ (up to 8) شفت عقب طولی (اختیاری)

Rewind

Transverse rewind shafts ۲ شفت عقب عرضی((Rewind
Max. longitudinal rewind diameter φ۴۰۰mm حداکثر طول قطر عقبRewind
Max. Transverse Rewind Diameter φ۲۰۰mm حداکثر عرض قطر عقبRewind
Heating zones ۷۰۰۰S/H حداکثر سرعت تمبر
Temperature control range ۰ -۲۰۰℃ محدوده کنترل دما
Hot foil stamping power ۳۵KVA قدرت مهرزنی فویل گرم
Outer size of machine(mm) ۵۸۸۵L × ۲۱۴۹W × ۲۵۱۵H اندازه بیرونی دستگاه (میلیمتر)
Machine weight (approx.) ۲۰Tons وزن ماشین (تقریبی)